Termin dyżuru ustala się w okresie od 01.07.2023r. do 31.07.2023r.

Termin rekrutacji (składania wniosków) od 01.06.2023r. do 15.06.2023r.

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  • wniosek o przyjęcie dziecka (formularz do pobrania)
  • zaświadczenia z zakładu pracy o pozostawaniu w zatrudnieniu przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych, a w przypadku rodzica/ opiekuna prawnego prowadzącego własną działalność gospodarczą
  • zaświadczenie lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (status prowadzenia działalności aktywny), albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • do wniosku należy załączyć potwierdzenie faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym wydane przez dyrektora placówki macierzystej – nie dotyczy dzieci uczęszczających do placówki pełniącej dyżur wakacyjny, oraz w przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

  1. Zarządzenie nr 63/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2023 dla przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Szydłowiec jest organem prowadzącym.
  2. Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Szydłowiec jest organem prowadzącym.

................................................................................................................................