Informujemy, że nasz projekt pod tytułem „Integracja jako klucz do sukcesu” został objęty dofinansowaniem umożliwiającym realizację w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Projekt dofinansowany jest ze środków UE (82,52%) - 218 289,48 PLN  oraz ze środków budżetu państwa (17,48%) - 54572,37 PLN.

Całkowita kwota dofinansowania to 272 861,85 PLN.

Działania

W ramach dofinansowania 21 nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w mobilnościach i kursach mających na celu podniesienie ich kompetencji językowych i metodycznych w zakresie integracji i pracy z uczniami z SPE. Uczestnicy poznają nowatorskie metody i formy nauczania, aby lepiej odpowiadały potrzebom uczniów. Współpraca ze szkołami z Unii Europejskiej pozwoli na umiędzynarodowienie naszej placówki, a dzięki mobilnościom nauczyciele zwiększą swoją wiedzę w obszarze wielokulturowości. Wyjazdy kadry pozwolą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk metodycznych z nauczycielami z innych państw, a także  umożliwią nawiązanie kontaktów z lokalnymi szkołami podstawowymi z Cypru, Malty i Włoch. Dzięki powyższym działaniom nasza instytucja wzmocni swój wymiar europejski, co ułatwi jej realizację przyszłych projektów wymiany międzynarodowej.

Grupy docelowe

Projekt obejmuje 3 główne grupy docelowe: nauczycieli, uczniów oraz szkołę jako instytucję.

Cele

  1. Podniesienie kompetencji językowych 21 nauczycieli PSP1 w Szydłowcu o jeden poziom wg ESOKJ po odbytych mobilnościach
  2. Poszerzenie kwalifikacji w obszarze stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych przez uczestników
  3. Zwiększenie umiejętności w zakresie nowatorskich metod i form nauczania w pracy z uczniem z SPE wśród kadry pedagogicznej
  4. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PSP1 w Szydłowcu poprzez wzrost kompetencji ich nauczycieli
  5. Zwiększenie wymiaru europejskiego oraz umiędzynarodowienia szkoły

Efekty

Nauczyciele biorący udział w kursach językowych zmniejszą barierę językową i poprawią umiejętności w obszarze mówienia, pisania i rozumienia w języku obcym. Poznają specyfikę krajów goszczących, lokalne obyczaje, historię, sztukę i kuchnię, co pozwoli na wzbogacenie ich warsztatu pracy o elementy kulturowe i społeczne.

Uczestnicy kursów metodycznych poznają nowe metody pracy z uczniami z SPE, zbudują warsztat wokół empatii i współodczuwania. Kadra zapozna się z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i narzędziami ICT w procesie nauczania i testowania wiedzy.